Contaclip

High quality products from Germany

เทอร์มินอลต่อสายไฟ

Conta clip เป็นผู้ผลิตเทอร์มินอลต่อสายไฟสำหรับระบบการเชื่อมต่อและระบบอัตโนมัติสำหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดย ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในหลากหลายอุตสากรรมมากว่า 30 ปี ซึ่งมีสินค้าหลากหลายคุณสมบัติและหลากหลายรูปแบบภายใต้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีบริการทั่วโลกจากประเทศเยอรมันนี

Screw connection system
SRK/SSL

ดาวน์โหลดเอกสาร

Pressure-spring connection
system FRK/ FSL

ดาวน์โหลดเอกสาร

Tension-spring connection system
ZRK/ ZSL

ดาวน์โหลดเอกสาร